Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14 Μαϊου 2014

14-05-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 14-05-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                  Αριθ. Πρωτ.: 22859
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατά-στημα την 14η Mαΐου 2014,ημέραΤετάρτη και ώρα 15:00 επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (μισθοδοσίας) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους λόγω παράταση χρόνου διαθεσιμότητας Δημοτικών Αστυνομικών και Σχολικών Φυλάκων (άρθρο 40 ν. 4250/14 και την αρ. ΔΙΠΙΔ/Β2.Δ/188οικ. 7861/17-3-2014) παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 285/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Σχεδίου Δράσης του Δήμου έτους 2014».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
                                                                 
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
                                                                                                    
                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr