ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

23-06-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 23-06-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                  Αριθ. Πρωτ.: 29404
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67, άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και μετά από δύο (2) συνεχείς αναβληθείσες συνεδριάσεις λόγω μη απαρτίας, (Πρωτ. Προκλήσεων 28854/18-06-2014 & 29162/20-06-2014), το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατά-στημα την 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, λόγω άμεσης ανάγκης καταγγελίας των προγραμματικών συμβάσεων ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. μετά την υπ΄ αρ. 6/18-06-2014 απορριπτική πράξη της Επιτρόπου, για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1o
Καταγγελία της υπ΄ αριθ. 17407/09-04-2014 προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Γαλατσίου με την ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΣΕΠ» η οποία υπεγράφη δυνάμει της υπ’ αριθ. 111/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
 
 
 
 2o
Καταγγελία της υπ΄ αριθ. 21355/06-05-2014 προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Γαλατσίου με την ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία «ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» η οποία υπεγράφη δυνάμει της υπ’ αριθ. 153/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
                                                                 
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
                                                                                                     
                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr