Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

03-06-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 11089 Ημ/νία Πρωτ.: 3/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 11:30 και ώρα λήξης 12:30, λόγω μείζονος σημασίας των θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης.

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης του πετρελαίου κίνησης (diesel) της υπ’ αριθ. πρωτ. 14128/11.06.2018 Σύμβασης Προμήθειας. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

2ο Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης της υπ’ αριθ. πρωτ. 15001/21.06.2018 Σύμβασης Προμήθειας. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr