Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

14-01-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 1078 Ημ/νία Πρωτ.: 14/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για έκτακτη συνεδρίαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και μείζονος σημασίας του θέματος το οποίο χρήζει άμεσης λήψης απόφασης:

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2020. κ. Γεώργιος ΜαρκόπουλοςΔήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr