Έκτακτη συνεδρίαση Ε.Π.Ζ. για την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

06-07-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 16720 Ημ/νία Πρωτ.: 6/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  06-07-2021

Αριθ. Πρωτ. 16720

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 06η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και και ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:30, λόγω του κατεπείγοντος και της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19, στο παρακάτω θέμα.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1ο Λήψης απόφασης για τη διεξαγωγή ή μη εμποροπανήγυρης λόγω της θρησκευτικής εορτής του Πρ. Ηλία.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr