Έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. την Δευτέρα 27-04-2020

27-04-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Χωρίς κατηγορία Αρ. Πρωτ.: 8583 Ημ/νία Πρωτ.: 27/4/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την άμεση προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας και επίσης την επίσπευση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη συντήρηση πρασίνου λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 27η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:30 και ώρα λήξης 14:00, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετάσχετε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Ανάκληση υπ’ αριθ. 118/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
20 Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 5 Πρακτικού (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – Λήψη απόφασης για την ανάδειξη τελικού μειοδότη.
 
3Ο Διαβίβαση των υπ’αριθ.1 (Αποσφράγιση Ηλεκτρονικών Προσφορών – Δικαιολογητικά/Τεχνικές Προσφορές) & 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικών/Οικονομικών Προσφορών – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) Πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου – Λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 

                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

           Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 Μαρκόπουλος Γεώργιος

   (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr