Έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

10-01-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 595 Ημ/νία Πρωτ.: 10/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης της δικαστικής υπόθεσης του Δήμου, που αναφέρεται στο θέμα  της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 7ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 15.01.2020 σε έφεση που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά των κ. Λιόλιου Μαρία και Κάραλη Φωτεινή και της αρ. Α979/19 απόφασης του Δ.Π.Α.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr