Έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

15-07-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 14826 Ημ/νία Πρωτ.: 15/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης αποφάσεων των καταληκτικών ημερομηνιών και του προσυμβατικού ελέγχου καθώς το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ‘Φιλόδημος ΙΙ’ και της λήξης της προμήθειας καυσίμων και γάλακτος, που αναφέρονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Διαβίβαση του υπ’αριθ.9 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
2ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και καθορισμός των όρων Διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ.
3ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και καθορισμός των όρων Διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια ειδών διατροφής και ατομικής προστασίας (γάλακτος) για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr