Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη

19-11-2020 Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 25773 Ημ/νία Πρωτ.: 19/11/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση   : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας      : 111 46
Πληροφορίες       : Ν. Ρηγάκου
Τηλέφωνο           : 213 2055323
Fax                      : 210 2932538
Ηλεκτρονικό Ταχ.: prosopiko@galatsi.gr

 

 

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου  Γαλατσίου, σε θέματα Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1δ’ του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α’ 87), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 &  163 του ν.3584/2007 (Α΄ 143),  «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ/2449/τ. Β’/13.11.2015).
 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι πρόκειται να προβεί  στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με αντικείμενο θέματα  Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα, καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007(143 Α΄).

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17):
  • Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του ν.3584/2007).
  • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του ν.3584/2007.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του ν.3584/2007).
  • Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν το κώλυμα του αρ.76 του ν.4622/2019 (Α’ 133).
 2. Να είναι κάτοχοι συναφούς πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής, ή ισότιμου πτυχίου  ή διπλώματος της αλλοδαπής.
 3. Να έχουν ειδίκευση & εμπειρία σχετικά με Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.163 παρ.3Α του Ν.3584/2007, «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α’), όπως ισχύει.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι /ες, καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι  αιτήσεις των ενδιαφερομένων  με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται , είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@galatsi.gr), είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γαλατσίου,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ν. Ρηγάκου (τηλ. επικοινωνίας: 2132055325), από 20.11.2020 μέχρι και την Τετάρτη 25.11.2020.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Θέση ειδικού συνεργάτη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr