ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

28-03-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαν προγραμματιστεί για την 28η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 (ισολογισμός – μοναδικό θέμα) και 19:00 ματαιώνονται λόγω μη προσήκουσας γνωστοποίησης στους Δημοτικούς Συμβούλους της ημερήσιας διάταξης οφειλόμενης σε απρόβλεπτους τεχνικούς λόγους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι, 24-03-2016
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 8952
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 430383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2013.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
 
 
                                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                
                   
                                                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 24-03-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ.: 8953
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 93/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
 
3ο
Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2016.
 
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
 
4ο
Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Ι.Δ. – Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων του Δήμου Γαλατσίου, έτους 2015.
κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας
Πρόεδρος ΔΑΓ Α.Μ.Ε.
 
 
 
5ο
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Λ. Βεΐκου 48.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 100/2016 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 118/2016 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την «Επιβολή δυνητικού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επι-τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων εκτάκτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επι-τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων εκτάκτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας διαφόρων υλικών για τις ανάγκες τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Α. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Ε-λευθερίου Μάνου για συμμετοχή του και εισήγηση – παρουσίαση τοπικού θέματος σε συνέδριο στο Ηράκλειο Κρήτης (μία ημέρα).
Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6122.0002 οικ. έτους 2016 για: Αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων.
Γ. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις άνω δαπάνες στο όνομα του προϊσταμένου Λογιστικής Υπηρεσίας Παύλου Ατλιδάκη (με απόδοση των δαπανών μετακίνησης και του ποσού συμμετοχής σε επόμενο Δ.Σ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Τροποποίηση της αριθμ. 13/2016 απόφασης των παρ. 4 & 10 του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά τις Επιτροπές: α) Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Παραλαβής) για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου του Π.Δ. 28/80, β) Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Προμηθειών ως προς τα ανταλλακτικά οχημάτων μηχανημάτων, ελαστικών και ελαιολιπαντικών βάση του Π.Δ. 28/80 έτους 2016.
κ. Παναγιώτης Δαβίλλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση διενέργειας τιμητικής εκδήλωσης για το Μανώλη Γλέζο και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6433.0001.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6315/29-02-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4276/09-03-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6364/29-02-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Αίτημα για διαγραφή χρεών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5807/23-02-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Αίτημα για διαγραφή χρεών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5809/23-02-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Διαγραφή ποσού λόγω εξόφλησης.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
            Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                               
   ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr