Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και συντήρησης αυτόματου ποτίσματος

24-05-2022 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 13559 Ημ/νία Πρωτ.: 23/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 192.696 €

(συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 6.200 € – αποκλειστικά για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου)

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή την προσφορά με το μεγαλύτερο έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στον Προϋπολογισμό της Μελέτης (για το σύνολο των εργασιών), για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» & «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ», Αριθ. Μελ.: 18/2022 & 19/2022, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (192.696 €), εκ των οποίων έχει εγκριθεί και διατεθεί πίστωση εκατόν μία χιλιάδων ευρώ (101.000 €) για το Οικ. Έτος 2022 και το υπόλοιπο ποσό των ενενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (91.696 €) έχει εγκριθεί και προδεσμευτεί από τον προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2023. Στο ανωτέρω συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης ποσού 6.200 € (αποκλειστικά για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου), το οποίο δύναται να ασκηθεί μονομερώς από τον Δήμο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, εφόσον οι ανάγκες το απαιτήσουν.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 τ. Α ́/08.08.2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α ́/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»».

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 8η Ιουνίου 2022 (08.06.2022) και ώρα 17:00 μ.μ.).

Ο Διαγωνισμός διακρίνεται σε δύο ξεχωριστά Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1ο: Συντήρηση χώρων πρασίνου.

ΤΜΗΜΑ 2ο: Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα από τα δύο ή και τα δύο τμήματα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης δαπάνης της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτώ ευρώ (3.008 €), εφόσον ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού. Διαφορετικά, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπολογίζεται στο 2% της εκτιμώμενης δαπάνης της κάθε μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (μόνο για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου) και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύεται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr.

Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, της Μελέτης και του ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΕΕΕΣ διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) (για τη διαδικασία του Διαγωνισμού) στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Τηλ. 210 2143315 & β) (για τις Τεχνικές Προδιαγραφές) στο Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου (Πληροφορίες: κα Δουλουμπάκα Σοφία, Τηλ. 210 2143382) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

τεχνική περιγραφή2022

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

περίληψη διακήρυξης, συντήρηση πρασίνου και συντήρηση αυτόματου ποτίσματος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr