Περίληψη διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου»

30-12-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 34058 Ημ/νία Πρωτ.: 20/12/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Ο Δήμος Γαλατσίου, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου», Προϋπολογισμού : 2.016.129,03 € + ΦΠΑ 24%  + ΦΠΑ 24% = 2.500.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

                     Α. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ :                                                        1.384.628,00 €

                     Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                                                96.146,00 €

       Tαξινόμηση έργου κατά CPV: {45233222-1}, Κωδικός NUTS: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου http://www.galatsi.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου, τηλ.: 2132055406, fax: 2132055344.
 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, την 18η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.
 3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά)
 4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΟΚΤΩ (8)  ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

–  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΪΙΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 ,6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

–  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

–  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ)  και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 322,00  ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ3 & άρθρο 72 παρ 1α του  Ν.  4412/2016).
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
 3. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

– δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

– δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

– δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Γαλατσίου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
 2. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. στις 20-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009785380)
 3. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 184816

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων_s

Διακήρυξη_s

espd-request-v2_s

ΦΑΥ_s

Τιμολόγιο Μελέτης_s

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων_s

Τεχνική Περιγραφή_s

Τεχνική Έκθεση_s

ΣΑΥ_s

Προϋπολογισμός_s

Περίληψη Διακήρυξης_s

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___141221_s

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr