Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων)

24-05-2023 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 17088 Ημ/νία Πρωτ.: 23/5/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 47.275,20 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (Σάκοι Απορριμμάτων), συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (47.275,20 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) «Προ­μή­θειες & Υπηρεσίες».

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «Προ­μή­θειες & Υπηρεσίες» μέχρι την 16η Ιουνίου 2023 (16.06.2023), ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-05-2013) και την υπ’αριθ.64233/08.06.2021 K.Υ.Α.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη κάθε οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Προσκομίζονται, επίσης, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, αντιπροσωπευτικά δείγματα όλων των ειδών και μεγεθών σάκων της προσφερόμενης ποιότητας (πρώτης Α΄ αναγέννησης πολυαιθυλένιο) με όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20η Ιουνίου 2023 (20.06.2023), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της Διακήρυξης και της Μελέτης σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (945,50 €), η οποία θα ισχύει τουλάχιστον έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 (31.01.2024).

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσιεύσεις και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη της προμήθειας.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης της Μελέτης και του Ε.Ε.Ε.Σ, θα δημοσιευθούν στην πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) «Προ­μή­θειες & Υπηρεσίες».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των σάκων απορριμμάτων. Ο μειοδότης του Διαγωνισμού, κατά την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ποσό της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης δαπάνης αυτής, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., θα ισχύει δε για δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο του Διαγωνισμού.

Ολόκληρη η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Ολόκληρη η Διακήρυξη, η συνημμένη σ’ αυτή Μελέτη και το Ε.Ε.Ε.Σ. θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Υποσυστήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του παρόντος Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «Προ­μή­θειες & Υπηρεσίες».

 

Ο Δήμαρχος

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΣΑΚΟΙ-2023_ΜΕΛΕΤΗ

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr