Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη «Ηλεκτρομηχανολογικών Βρεφονηπιακού Σταθμού»

30-09-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 20978 Ημ/νία Πρωτ.: 30/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1.Ο Δήμος Γαλατσίου, προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ            ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.23/Τ.99 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 54.131,32 € (πλέον ΦΠΑ).

  1. Κωδικός CPV: 71240000-4 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων) και Κωδικός NUTS: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών).
  2. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης αναλύεται σε : 42.724,83 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Μελέτες μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 3.417,99 € για Τεύχη δημοπράτησης, 927,89 € για σύνταξη μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ, απρόβλεπτα 7.060,61 €, ΦΠΑ 12.991,52 €.

4.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ» της πύλης στο ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις», καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου https://www.galatsi.gov.gr, από την ανάρτησή τους σε αυτά. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου, τηλ.: 213-2055340, FAX 213-2055344, email:hm@galatsi.gr , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ροδίτου Χάρις. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη 07/10/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Παρασκευή 09/10/2020.

5.Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 14/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη 14/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ

  1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

7.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών εφόσον ανήκουν στην Γ τάξη και άνω στην κατηγορία μελέτης 9 ή ενώσεις αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρ.19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρ.77 του Ν.4412/16. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

8.Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ. Η δαπάνη έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου (ΚΑ 30.7411.0002). Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου.
  2. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατό εξήντα τρεις (163) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εκατό είκοσι (120) ημέρες.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

  1. Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 20PROC007397903.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Διακήρυξη ΑΔΑΜ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr