Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση ΣΒΑΚ

15-03-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 7379 Ημ/νία Πρωτ.: 13/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) 52.199,99 €
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:
(α) Τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική δραστηριότητα, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
(β) Τα νομικά πρόσωπα µε έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
(γ) Οι ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον παρόντα Διαγωνισμό θα πρέπει να μην έχουν λόγους αποκλεισμού (του άρθρου 8 της Διακήρυξης) και να πληρούν τα κριτήρια επιλογής (του άρθρου 9 της Διακήρυξης).
Ο φάκελος προσφοράς των υποψηφίων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» &
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικοδομική Προσφορά».
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο µε την προσφορά τους μέχρι την 29η Μαρτίου 2019 (29.03.2019), ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Ο ανάδοχος της σύμβασης πριν ή κατά την υπογραφή της, οφείλει να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία θα λήγει δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, έξοδα δημοσίευσης και οι κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Διακήρυξης και της Τεχνικής Έκθεσης σε ηλεκτρονική μορφή από:
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι): α) για τη διαγωνιστική διαδικασία στα τηλέφωνα 2132055315 & 2132055370 (1ος όροφος–Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης–mail: promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα στο τηλέφωνο 2132055418 (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής–Γραφείο Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων–2ος όροφος–mail: eprogrammata@galatsi.gr), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της Διακήρυξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΥΔ ΣΒΑΚ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΔ ΣΒΑΚ 2019_ΚΗΜΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr