Ληξιαρχική πράξη γάμου

Θρησκευτικός Γάμος

Για την ληξιαρχική πράξη θρησκευτικού γάμου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.   Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου, υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 2.   Ταυτότητες των συζύγων
 3.   Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του
 4.   Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας απο τους δύο)

Πολιτικός Γάμος

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, για τον καθένα χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982 και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ. 1329/1983, είναι τα παρακάτω:

 1.   Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία κατά τον έλεγχο και την κατάθεση των δικαιολογητικών)
 2.   Παράβολο χαρτοσήμου 18 ευρώ (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευτεί από το e-παράβολο)
 3.   Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους
 4.   Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου
 5.   Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους
 6.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δημοτολόγιο ή τα ΚΕΠ)
 7.   Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 στην οποία θα συμπληρώνεται το εξής κείμενο:

“Είμαι κάτοικος του Δήμου Γαλατσίου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. (τα οποία ορίζουν αντίστοιχα ότι:

Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο … (βαθμός Γάμου)

Εφημερίδα δημοσίευσης του γάμου (ολόκληρη η εφημερίδα, ημερήσιας κυκλοφορίας της Αθήνας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Γαλατσίου)
Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
Σε περίπτωση χηρείας θα προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε περίπτωση που ο ένας των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, εκτός των παραπάνω, απαιτείται:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών αυστηρά από το Δήμο που είναι η τελευταία κατοικία. Την 9η μέρα μπορεί να γίνει ο γάμος σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας επιθυμούν. Η τέλεση γάμου γίνεται κάθε Πέμπτη ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να βρίσκονται 15 λεπτά νωρίτερα με δύο (2) μάρτυρες και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr