Ληξιαρχική πράξη γάμου

Θρησκευτικός Γάμος

Για την ληξιαρχική πράξη θρησκευτικού γάμου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.   Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου, υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 2.   Ταυτότητες των συζύγων
 3.   Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του
 4.   Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας απο τους δύο)

Πολιτικός Γάμος

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τυος ενδιαφερόμενους, για τον καθένα χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982 και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ. 1329/1983, είναι τα παρακάτω:

 1.   Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία κατά τον έλεγχο και την κατάθεση των δικαιολογητικών)
 2.   Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευτεί από μια ΔΟΥ)
 3.   Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους
 4.   Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου
 5.   Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους) στο όνομα του ενδιαφερόμενου
 6.   Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους
 7.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δημοτολόγιο ή τα ΚΕΠ)
 8.   Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 στην οποία θα συμπληρώνεται το εξής κείμενο:

“Είμαι κάτοικος του Δήμου Γαλατσίου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. (τα οποία ορίζουν αντίστοιχα ότι:

Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο … (βαθμός Γάμου)

Εφημερίδα δημοσίευσης του γάμου (ολόκληρη η εφημερίδα, ημερήσιας κυκλοφορίας της Αθήνας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Γαλατσίου)
Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
Σε περίπτωση χηρείας θα προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε περίπτωση που ο ένας των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, εκτός των παραπάνω, απαιτείται:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών αυστηρά από το Δήμο που είναι η τελευταία κατοικία. Την 9η μέρα μπορεί να γίνει ο γάμος σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας επιθυμούν. Η τέλεση γάμου γίνεται κάθε Πέμπτη ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να βρίσκονται 15 λεπτά νωρίτερα με δύο (2) μάρτυρες και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΜΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr