Κατηγορίες Διαδικασιών

Ληξιαρχείου

Για τις διορθώσεις σε ληξιαρχικές πράξεις θα επικοινωνείτε αποκλειστικά με το αρμόδιο τμήμα του ληξιαρχείου στον Δήμο Γαλατσίου – λόγω των εξειδικευμένων περιπτώσεων που υπάρχουν – στο τηλ. 2132055318 ή μέσω email στο lix@galatsi.gr .

Η βάπτιση δηλώνεται στο ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί η γέννηση. Εάν ο τόπος γέννησης είναι μακριά από τον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει τη βάπτιση στο Δήμο στον οποίο ανήκει η εκκλησία που εκτελέστηκε η βάπτιση.

Για την ληξιαρχική πράξη βάφτισης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.   Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
 2.   Ταυτότητα του δηλούντα
 3.   Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από την βάπτιση
 4.   Υπόχρεοι για τη δήλωση:Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού

Θρησκευτικός Γάμος

Για την ληξιαρχική πράξη θρησκευτικού γάμου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.   Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου, υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 2.   Ταυτότητες των συζύγων
 3.   Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του
 4.   Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας απο τους δύο)

Πολιτικός Γάμος

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, για τον καθένα χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982 και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ. 1329/1983, είναι τα παρακάτω:

 1.   Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία κατά τον έλεγχο και την κατάθεση των δικαιολογητικών)
 2.   Παράβολο χαρτοσήμου 18 ευρώ (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευτεί από το e-παράβολο)
 3.   Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους
 4.   Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου
 5.   Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους
 6.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δημοτολόγιο ή τα ΚΕΠ)
 7.   Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 στην οποία θα συμπληρώνεται το εξής κείμενο:

“Είμαι κάτοικος του Δήμου Γαλατσίου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. (τα οποία ορίζουν αντίστοιχα ότι:

 •  Εμποδίζεται ο γάμος, όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 •  Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία
 •  Εμποδίζεται ο γάμος στο πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του αντιλήπτορα
 •  Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχον γάμος
 •  Εμποδίζεται ο γάμος μεταξυ συγγενών εξ αίματος, κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 4ου βαθμού
 •  Εμποδίζεται ο γάμος μεταξυ συγγενών εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 3ου βαθμού)
 •  Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων αυτού.Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας ).

Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο … (βαθμός Γάμου)

Εφημερίδα δημοσίευσης του γάμου (ολόκληρη η εφημερίδα, ημερήσιας κυκλοφορίας της Αθήνας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Γαλατσίου)
Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
Σε περίπτωση χηρείας θα προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε περίπτωση που ο ένας των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, εκτός των παραπάνω, απαιτείται:

 •  Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός(μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 •  Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα(άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, βίζα κ.λ.π.)
 •  Φωτοντίγραφο διαβατηρίου(και πρωτότυπο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών αυστηρά από το Δήμο που είναι η τελευταία κατοικία. Την 9η μέρα μπορεί να γίνει ο γάμος σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας επιθυμούν. Η τέλεση γάμου γίνεται κάθε Πέμπτη ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να βρίσκονται 15 λεπτά νωρίτερα με δύο (2) μάρτυρες και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Για την ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων
 3. Δελτία ταυτότητας των γονέων
 4. Ληξιαρχική καρτέλα ή οικογενειακό βιβλιάριο
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καστάστασης
 7. Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό
 8. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό

Για την ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της  αστικής κατάστασης του θανόντος.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης
 • Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 24 ωρών από το γεγονός
 • Εκπρόθεσμη δήλωση: Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιαστεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξαρτήτως αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που περευρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος)

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

 1.  Διαζύγιο
 2.   Ακύρωση γάμου
 3.   Προσβολή πατρότητας
 4.   Υιοθεσία
 5.   Λύση υιοθεσίας
 6.   Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου
 7.   Αλλαγή επωνύμου
 8.   Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 9.   Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 10.   Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 11.   Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
 12.   Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου
 13.   Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου
 14.   Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 15.   Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
 16.   Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου

Για κάθε μεταβολή δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76

Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr