Κατηγορίες Διαδικασιών

Δημοτολoγίου

Για αλλαγή κυρίου ονόματος ή προσθήκη κυρίου ονόματος:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος στο περιθώριο
 • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος

Για αλλαγή θρησκεύματος:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης

Για αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας:

 • Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
 • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης-βάπτισης του Ν.Δ. 610/70
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης-βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της φυσικής μητέρας ή εφόσον το παιδί γεννήθηκε κανονικά από νόμιμους συζύγους χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των φυσικών γονέων

Για αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας αναγνώρισης τέκνου:

 • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του γονέα
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο
 3. Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης , από συμβολαιογράφο
 4. Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Αίτηση

Για διορθώσεις επωνύμου-πατρωνύμου:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησης του από τη χώρα
 • καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο

Για διορθώσεις μητρωνύμου:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε Δημοτολόγιο. Όταν η μητέρα είναι αλλοδαπή, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησης της από τη χώρα καταγωγής της, το οποίο απαραίτητα πρέπει να
 • είναι  επίσημα μεταφρασμένο

Για διορθώσεις κυρίου ονόματος-ληξιαρχικών στοιχείων-τόπου γέννησης:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης
 • Αίτηση που παρέχει ο Δήμος
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους) να αναγράφει για μεταδημότευση στο Δήμο Γαλατσίου (με πλήρη στοιχεία από το Δήμο ή την Κοινότητα που ανήκει).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) από το Δήμο που μεταδημοτεύουν.
 • (Για διαζευγμένους) Εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημότης του δήμου που γίνεται η μεταδημότευση και δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά μόνο και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου.
 • Αν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών για να γραφτούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα του/της συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνο η δικαστική απόφαση επιμέλειας εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ’αντιδικία.

Οι διαζευγμένοι προτού μεταδημοτεύσουν πρέπει να δηλώσουν τη διάζευξή τους στο Ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος τους και τη Ληξιαρχική Πράξη του γάμου με καταχωρημένη τη διάζευξή του να την προσκομίσουν στο δημοτολόγιό τους για να τακτοποιηθούν δημοτολογικά και να λάβουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με στοιχεία διάζευξης.

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών για μεταδημότευση γίνεται αν κάποιος κατοικεί μόνιμα δύο χρόνια στο δήμο (σύμφωνα με το Π.Δ. 497/91 άρθρο 7 και 8 και το άρθρο 13 του νόμου 3242/2004) και αυτό αποδεικνύεται με πρόσφατη φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό εφορίας και πρόσφατη ΔΕΚΟ για το τρέχον έτος.
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία)
 3. Εξουσιοδότηση Ν.1599/1986 σε περίπτωση που δεν μπορεί να καταθέσει ο/η ίδιος/α την αίτησή του
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (η ημερομηνία έκδοσής του να μην έχει ξεπεράσει το εξάμηνο)
 5. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τέκνου (εάν δεν είναι γραμμένο σε δημοτολόγια)

Εφόσον επιθυμείτε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία βάσει του Νόμου 3448/2006, άρθρο 16, παρ.5 και 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορείτε να το δηλώσετε στην αίτηση σας.

Σημειώνεται ότι η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου

Για διαβατήριο:

 • Δύο φωτογραφίες για τα ανήλικα τέκνα.

Για ταυτοπροσωπία (π.χ. για εξετάσεις ξένων γλωσσών)

 • Δύο φωτογραφίες ανήλικου ή ενήλικα χωρίς ταυτότητα και να είναι παρών ο ενδιαφερόμενος

Για αθλητική χρήση:

 • Δύο φωτογραφίες
 • Απαιτείται αστυνομική ταυτότητα.Το πιστοποιητικό χορηγείται στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτο βαθμό συγγένειας με τον ενδιαφερόμενο.

Για εγγραφή σε οικογενειακή μερίδα συζύγων που είναι δημότες Δήμου Γαλατσίου:

 • Λήξιαρχική πράξη γάμου
 • Ταυτότητες των συζύγων
 • Αν δεν υπάρχει πλήρης ημερομηνία γέννησης καταχωρημένη στην πατρική μερίδα, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης

Για εγγραφή οικογένειας όταν ο ένας σύζυγος είναι δημότης Γαλατσίου και ο άλλος μη δημότης:

 • Λήξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του ή της συζύγου που δεν είναι δημότης Γαλατσίου(απαιτείται και για ενδεικτική εγγραφή)
 • Αν δεν υπάρχει πλήρης ημερομηνία γέννησης καταχωρημένη στην πατρική μερίδα, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Αίτηση για μεταδημότευση (μόνο όταν θέλει να μεταδημοτεύσει ο/η σύζυγος

Για εγγραφή στα μητρώα αρρένων:

 • Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογένειας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
 • Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου(Ν.2119/93).
  Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής    ανηλίκου αδήλωτου.

Για εγγραφή ανηλίκου αδηλώτου:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για αν εγγραφεί το ανήλικο-αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Γαλατσίου, είναι ο πατέρας του να είναι δημότης του Δήμου Γαλατσίου. Για την εγγραφή ανήλικου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού
 • Ληξιαρχική πράξης γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται Προξενική Πράξη ή πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησης του και επίσημη μετάφραση του)
 • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησης της και επίσημη μετάφραση του)
 • Δύο φωτογραφίες του παιδιού
 • Αρνητική πράξη καταχώρησής από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησης του παιδιού, όταν η γέννηση του έχει γίνει πριν το 1993

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

 •   Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει
 •   Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού
 •   Εν ισχύ άδεια παραμονής του παιδιού στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας

Για εγγραφή ενήλικου αδηλώτου:

 • Αίτηση Εγγραφής (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Ληξιαρχική πράξης γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται -Προξενική Πράξη ή πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησης του και επίσημη μετάφραση του)
 • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησης της και επίσημη μετάφραση του)
 • Δύο φωτογραφίες
 • Αρνητική πράξη καταχώρησής από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησης του ενδιαφερόμενου ή από το Δήμο ή
 • Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποια Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

 •  Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει
 •  Πιστοποιητικό Αφιξαναχωρήσεως από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει
 •  Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
 •  Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας

Για εγγραφή στα μητρώα αρρένων αλλοδαπού αρρένος υιοθετηθέντος από Έλληνες γονείς:

 • Αίτηση θετού πατέρα ή μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα
 • Αρχική Ληξιαρχική Πράξης Γέννησης (σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του)
 • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70
 • Δικαστική απόφαση υιοθεσίας
 • Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό
 • Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα
 • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας
 • Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους και επίσημες μεταφράσεις αυτών
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων

Για μετεγγραφή στο μητρώο αρρένων:

 • Συμπλήρωση αίτησης μετεγγραφής (το έντυπο παρέχεται από τον Δήμο)
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για Στρατολογική χρήση
 • Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 

Αίτηση γενική

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr