Μεταδημότευση

Οι διαζευγμένοι προτού μεταδημοτεύσουν πρέπει να δηλώσουν τη διάζευξή τους στο Ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος τους και τη Ληξιαρχική Πράξη του γάμου με καταχωρημένη τη διάζευξή του να την προσκομίσουν στο δημοτολόγιό τους για να τακτοποιηθούν δημοτολογικά και να λάβουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με στοιχεία διάζευξης.

  1. Κατάθεση δικαιολογητικών για μεταδημότευση γίνεται αν κάποιος κατοικεί μόνιμα δύο χρόνια στο δήμο (σύμφωνα με το Π.Δ. 497/91 άρθρο 7 και 8 και το άρθρο 13 του νόμου 3242/2004) και αυτό αποδεικνύεται με φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό εφορίας για τα έτη 2015-2016 και πρόσφατη ΔΕΚΟ για το τρέχον έτος 2017.
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία)
  3. Εξουσιοδότηση Ν.1599/1986 σε περίπτωση που δεν μπορεί να καταθέσει ο/η ίδιος/α την αίτησή του
  4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (η ημερομηνία έκδοσής του να μην έχει ξεπεράσει το εξάμηνο)
  5. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τέκνου (εάν δεν είναι γραμμένο σε δημοτολόγια)

Εφόσον επιθυμείτε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία βάσει του Νόμου 3448/2006, άρθρο 16, παρ.5 και 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορείτε να το δηλώσετε στην αίτηση σας.

Σημειώνεται ότι η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου

Έγγραφα

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr