Μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

 1.  Διαζύγιο
 2.   Ακύρωση γάμου
 3.   Προσβολή πατρότητας
 4.   Υιοθεσία
 5.   Λύση υιοθεσίας
 6.   Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου
 7.   Αλλαγή επωνύμου
 8.   Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 9.   Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 10.   Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 11.   Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
 12.   Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου
 13.   Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου
 14.   Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 15.   Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
 16.   Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου

Για κάθε μεταβολή δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76

Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr