Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων

18-09-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 19478 Ημ/νία Πρωτ.: 16/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 226.500 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε ομάδα ή υποομάδα του παρόντος διαγωνισμού, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Προκήρυξης και των συνημμένων σ’ αυτήν Μελετών, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων και την ανάθεση υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147, τεύχος Α΄/08.08.2016) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις 21.09.2020 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι τις 6.10.2020 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/ 29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 12.10.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (226.500 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε ομάδες και υποομάδες. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων και υποομάδων του παρόντος διαγωνισμού είτε για μία ή περισσότερες ομάδες ή υποομάδες αυτού, πάντοτε όμως και επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο κάθε ομάδας ή υποομάδας.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (3.653,23 €). Όταν η προσφορά αφορά μέρος του διαγωνισμού (ήτοι, για ομάδα/ες ή/και υποομάδα/ες), η εγγύηση γίνεται δεκτή αν το ποσό αυτής καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. των ομάδων ή/και υποομάδων για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα και λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν αναλογικά τον τελικό μειοδότη της κάθε σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  1. για τους όρους της Διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα: 2102143315, 2102143370), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  2. για θέματα που αφορούν τις Μελέτες (τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) στο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα: 2102143389), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των Μελετών θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.eprocurement.gov.gr, και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.galatsi.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr