Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

16-10-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Αρ. Πρωτ.: 22541 Ημ/νία Πρωτ.: 14/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (για το έτος 2020) που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους) με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), στις 22 Οκτωβρίου 2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., με θέματα:

Θέμα: Yποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. στις 23 Οκτωβρίου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε τις προτάσεις σας και σε έντυπη μορφή προς διευκόλυνση της υπηρεσίας.

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης                                 

  

                                                                                                                  Ρωμανός Ιωάννης

                                                                                                Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου

πρόσκληση επιτροπής διαβούλευσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr