Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης “δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη”, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

12-10-2021 Προσκλήσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Αρ. Πρωτ.: 26740 Ημ/νία Πρωτ.: 11/10/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (για το έτος 2021) που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους) με τη διαδικασία της «Μεικτής Συνεδρίασης» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 «περί μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), στις 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., με θέμα:

Θέμα: Yποβολή προτάσεων για τη σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. στις 20 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε τις προτάσεις σας και σε έντυπη μορφή προς διευκόλυνση της υπηρεσίας.

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο της Ε.Δ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Δευτέρα  18.10.2021 και ώρα 15:00.

                                                                             Ο  Πρόεδρος

                                                        της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης                                      

                                                                         Ρωμανός Ιωάννης

                                                           Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr