Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης εργασιών περιοδικού επανελέγχου των εγκατεστημένων σε δημοτικά κτήρια πυροσβεστήρων

25-06-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 18132 Ημ/νία Πρωτ.: 25/6/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Απευθείας Ανάθεση) τις εργασίες περιοδικού επανελέγχου των εγκατεστημένων σε διάφορα δημοτικά κτίρια πυροσβεστήρων καθώς και την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων, σύμφωνα με το υπ’αριθ.17000/11.06.2019 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας), ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (2.248,12 €).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’  αριθ.15/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να καταθέσετε στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο έως και τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 (01.07.2019):

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και με ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης αυτής) στην οποία θα δηλώνετε ότι «συμφωνείτε με το περιεχόμενο της υπ’αριθ.15/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων) και θα εκτελέσετε τις ζητούμενες εργασίες σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές αυτής, οι δε προς προμήθεια πυροσβεστήρες θα έχουν, επίσης, τις προδιαγραφές της πιο πάνω μελέτης» &
  2. Έγγραφη οικονομική προσφορά σας (με σφραγίδα και υπογραφή), συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο οικονομικής προσφοράς που υπάρχει στη συνημμένη υπ’αριθ.15/2019 Μελέτη (τελευταία σελίδα).

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΛΕΤΗ 2019

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr