Πρόσκληση Δ.Σ., δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, στις 19:30

24-09-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 25218 Ημ/νία Πρωτ.: 24/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνδερίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη  28.09.2021 και ώρα 15:00.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Έγκριση ή μη 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της αριθ. 215/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Ορθή επανάληψη της 133/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη δυνατότητα συμψηφισμού τελών (Διαβίβαση της αριθ. 218/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Ορθή επανάληψη της αριθ. 330/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ως προς την διάρκεια της θητείας των μελών. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
4ο Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από τη διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την “Προμελέτη για την κατασκευή βιοκλιματικού κινηματογράφου (πρώην Ζαΐρα) και υπόγειου χώρου στάθμευσης. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του ΔΣ του ΝΠΔΔ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Κατανομή 3ης Δόσης έτους 2021 συνολικού ποσού 95.646,31 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

     
7ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
8ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 23787/09-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
9ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 23205/02-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
10ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 22739/26-08-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
11ο Έγκριση προγράμματος «Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2021». κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
12ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ, Τρικούπη – Δρυόπιδος)». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr