Πρόσκληση Δ.Σ. για τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

19-09-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 26356 Ημ/νία Πρωτ.: 19/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 145/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Εκλογή δύο (2) μελών της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Γαλατσίου, όταν αυτή λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που απασχολείται σε αυτό, από το εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας Δήμου Γαλατσίου», στο Δήμο Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
5ο Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
6ο Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέ-δρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
7ο Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
8ο Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
9ο Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
10ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192,194 και 201 του Δ.Κ.Κ. για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων από το Δήμο. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
11ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την καταστροφή πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
12ο Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Απομάκρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
13ο Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
14ο Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών και ορισμός μελών αυτής. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
15ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στη Γενική Συνέ-λευση της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
16ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2019. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
17ο Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου, καθορισμός αμοιβής Προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μελών αυτής και ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα: “Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου”. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
18ο Παραχώρηση χρήσης τμήματος του Άλσους Βεΐκου στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμό του Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
19ο Έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης για την παραχώρηση θέσεως περιπτέρου σε ΑΜΕΑ, Πολύτεκνους, Πολεμι-στές Κύπρου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
20ο Ορισμός των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
21ο Ετήσια τακτική επιχορήγηση οικ. έτους 2020 του Δήμου Γαλατσίου προς τα Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» και «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου». κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
22ο Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Μπελιά Κωνσταντίνου για την παράταση του χρόνου παράδοσης υλικών της σύμβασης για τη συ-ντήρηση και επισκευή των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
23ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 87/2019 απόφασης – Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
24ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ειδών καθαριότητας – σάκοι απορριμμάτων. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
25ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών περίθαλψης – περισυλλογής & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
26ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
27ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22965/30-07-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
28ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22532/29-07-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
29ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
30ο Έγκριση κοινωνικής δράσης που αφορά στην εκτύπωση card postal σε συνέχεια της δημιουργίας έργων graffiti με θέμα την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
31ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Ψυχική Υγεία. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
32ο Διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας από τους ίδιους τους αποδέκτες των υπηρεσιών της. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
33ο Έγκριση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
34ο Έγκριση ή μη παράτασης της με αριθ. πρωτ. 20439/07-09-2018 σύμβασης για το τακτικό σέρβις του πούλμαν με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 2681. κ. Παναγιώτης Ροπόδης

Αντιδήμαρχος

     
35ο Αποστολή & έγκριση τροποποιημένης μελέτης – Τεύχη Δημο-πράτησης για το έργο: «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
36ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για τον καθορισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
37ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ηροδότου αριθ. 13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 56/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
38ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χριστιανουπόλεως αριθ. 72 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 57/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
39ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αισχύλου αριθ. 7 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 58/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
40ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης αριθ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 59/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
41ο Προσδιορισμός της τιμής μονάδος αποζημίωσης υπέρ του δικαιούχου Δήμου Γαλατσίου, για την οικοπεδική έκταση επί της οδού Αθ. Διάκου (Ο.Τ. 28/99). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
42ο Τέλη λαϊκών αγορών έτους 2019. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
43ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 10515/03-04-2019 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Στέγη του Εφήβου» για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr