Πρόσκληση Δ.Σ. για τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

24-01-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 2218 Ημ/νία Πρωτ.: 24/1/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

     
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1ο Διαβίβαση της 1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 91 του Ν. 4583/2018, για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου Γαλατσίου και τη στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr