Πρόσκληση Δ.Σ. για τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

09-04-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 7906 Ημ/νία Πρωτ.: 9/4/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της τεχνολογίας του e-presence σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης), την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 13η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30  για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 233/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 249/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικ. έτους 2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 11/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. οικον. έτους 2020». κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ

     
4ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  89/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έγκριση της υποχρεωτικής Αναμόρφωσης στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2020. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  91/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2020. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
7ο Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
8ο Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών (υαλοπινάκων) της υπ’ αριθ. πρωτ. 5063/20-02-2019 Σύμβαση Προμήθειας. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
9ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
10ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 157/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
11ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
12ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
13ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
14ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
15ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
16ο Έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου «ίδρυση και Συλλειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Γαλατσίου». κ. Ιωάννης Σκληράκης

Αντιδήμαρχος

     
17ο Πώληση στην εταιρεία «ZENITH ENTERPRISES (UK) LIMITED» (ΖΕΝΙΘ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΣΙΣ (ΓΙΟΥΚΕΪ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)», η οποία εδρεύει στην Αγγλία και την Ουαλία διεύθυνση AUDI HOUSE, 260 FIELD ROAD, FASTCOTE MIDDLESEC, HA4, 9L, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Τσιλογλανίδη Αμανάτιο, οικοπεδικής έκτασης 2,30 τ.μ. επί των οδών Μαραθώνος – Κερκύρας και Κουρτίου λόγω προσκύρωσης και σύμφωνα με την 19/94 πράξη αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr