Πρόσκληση Δ.Σ. για την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

17-10-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 29242 Ημ/νία Πρωτ.: 17/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
2ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης βάσει του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
3ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων για την προστασία & Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (Σ.Π.Α.Τ.). κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
4ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης εορτασμού για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου». κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
6ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
7ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25622/12-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
8ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25656/12-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
9ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25900/16-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
10ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 27306/30-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
11ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής πίτας για εθελοντές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
12ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 23/τ.99. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
13ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Νιόβης (έναντι των αριθμών 23 – 25) (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 63/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
14ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί της οδού Ζηρίας αριθ. 2 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 64/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
15ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Καβάλας, μπροστά στον κοινόχρηστο χώρο (έναντι του αριθμού 25) (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 65/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
16ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων για την διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 66/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
17ο Χορήγηση ή μη έγκρισης παραχώρησης άδειας στάσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του υποκαταστήματος της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Λ. Γαλατσίου 141) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας αριθ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 67/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
18ο Έγκριση της Κυκλοφοριακής μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών Εργολαβία 2018» (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 68/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
19ο Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Στ. Μακρυγιάννη αριθ. 14 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
20ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρασούτσα 20 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 71/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
21ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παρθενόπης αριθ.  5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 72/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
22ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγ. Αναργύρων  αριθ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
23ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 74/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
24ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αριθ. 34 και στο τμήμα πεζοδρομίου έναντι της πλατείας Λιναρά μεταξύ των οδών Αετοράχης και Δρίσκου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 75/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
25ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φιγαλείας αριθ. 29 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 76/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
26ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Διδύμων αριθ. 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 77/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
27ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Απειράνθου αριθ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 78/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
28ο Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης της εισόδου χώρου στάθμευσης στην οδό Ευριπίδου αριθ. 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 79/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
29ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στην διασταύρωση των οδών Τεώ και Πλυτά (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 80/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
30ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στην διασταύρωση των οδών Πρωτοπαπαδάκη και Ρόδου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 81/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
31ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Μεσσηνίας και Πλάτωνος (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 82/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
32ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου και Ήρας αριθ. 29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 83/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
33ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί των οδών Τράλλεων αριθ. 97, Χριστιανουπόλεως αριθ. 32, Αετοράχης αριθ. 50 και Πλ. Κύπρου αριθ. 6 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 84/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
34ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 12713/22-04-2019 αίτησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος Γαλατσίου για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr