Πρόσκληση Δ.Σ. για την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

26-09-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 27052 Ημ/νία Πρωτ.: 26/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 162/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 163/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Καθορισμό του συντελεστή τέλους ακίνητης  περιουσίας  (ΤΑΠ)  για το έτος 2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 164/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Καθορισμό του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 165/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Καθορισμό του συντελεστή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

6ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 166/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

7ο Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρου και Αντι-προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και ενός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην Επιτροπή αυτή. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

8ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επι-τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

9ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ενιαίας Σχολικής Επι-τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

10ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

11ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του  Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων (Σ.Π.Α.Π.) κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

12ο Ορισμός Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

13ο Ορισμός μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του κέντρου Υγείας Γαλατσίου. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

14ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για υλοποίηση των προγραμμάτων σίτισης και ορισμός Προέδρου αυτής. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

15ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων του Δήμου Γαλατσίου. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

16ο Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, του οποίου είναι μέλος ο Δήμος μας. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

17ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

18ο Έγκριση διοργάνωσης επιμορφωτικών εκδηλώσεων για τους εθελοντές. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

19ο Έγκριση προγράμματος «ομάδας ανάγνωσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

20ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 490/2017 απόφασης για αντικατά-σταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

21ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 366/2018 απόφασης για αντικατά-σταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

23ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

24ο Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2018 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 68/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr