Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

09-07-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 19630 Ημ/νία Πρωτ.: 8/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1o 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 119/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 520.000,00 € (ΑΔΑ: 6ΨΟΤ465ΧΘ7-ΨΚΡ) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Σ5». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων πενήντα ευρώ (650 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                       Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                      ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr