Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

15-12-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                               
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

Γαλάτσι, 15.12.2017 

Αριθ. Πρωτ. 44243

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 21η Δεκεμβρίου 2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο
Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της ΔΑΓΑΜΕ, οικ. έτους 2017.
κ. Μάρθα Κοράκη
Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 637/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
3ο
Διαβίβαση της ειδικής νομικής γνωμοδότησης για το νομικό καθεστώς διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας έκτασης του πρώην «Λατομείου ΛΑΤΟ», προς καθορισμό αμοιβής της γνωμοδοτήσας δικηγόρου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
4ο
Έγκριση καταβολής εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης ποσού 277,90 € στον Αντιδήμαρχο Δερεδίνη Βασίλειο για τη συμμετοχή του στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ έτους 2017.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
5ο
Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2017 συνολικού ποσού 94.198,49 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, εκ των οποίων το ποσόν των 10.000,00 € θα διατεθεί για την πληρωμή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
6ο
Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στον υπάλληλο του Δήμου μας Γρηγόρη Πάνο κλάδου ΔΕ-Διοικητικού.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
7ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 501/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
8ο
Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της υπ’ αριθ. πρωτ. 1502/18.01.2017 σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίουκίνησης (diesel).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
9ο
Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της υπ’ αριθ. πρωτ. 1904/20.01.2017 σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
10ο
Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των υπ’ αριθμ. 33553/28.12.2016 και υπ’ αριθμ. 33777/28.12.2016 συμβάσεωνσχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
11ο
Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου στο Δήμο Γαλατσίου.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
12ο
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της χρήσης τμήματος της ΛΑΤΟ εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
13ο
Παραλαβή και έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής του έργου: «Κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων – ΕΡΓ. 2015».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
15ο
Εισήγηση κοπής δένδρου (πεύκου) εντός του αλσυλλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 100/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
16ο
Έγκριση ή μη παραχώρησης άδειας στάθμευσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του καταστήματος Λαμπρινής (2147) της Τράπεζας Πειραιώς που βρίσκεται επί των οδών Ιωάννου Φωκά 92 και Έρσης 2 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 105/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
17ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 106/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
18ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Εκάτης αρ. 3 – 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 107/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
19ο
Επιστροφή ποσού από πληρωμή προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30009/04-09-2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Γάκια.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
20ο
Επιστροφή ποσού από πληρωμή προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30010/04-09-2017 αίτηση του κ. Γεωργίου Γάκια.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
21ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής του κ. Αλιμπέρτη Νικολάου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
22ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής του κ. Ζώη Παναγιώτη.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
23ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής του κ. Παπαδόπουλου Γεωργίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
24ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής της κ. Πανάγου – Παπαδιονυσίου Αλεξάνδρας.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
25ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής του κ. Λιαγούρη Ιπποκράτη.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
26ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής του κ. Νικολόπουλου Χρήστου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
27ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής της κ. Πολυχρόνη Παναγιώτας.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
28ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής της κ. Σκεπετζάκη Αθηνάς.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
29ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής της κ. Στεφανάκη Ευαγγελίας.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
30ο
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής του κ. Ταξινταράκη Γεωργίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
31ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου της κ. ΣΟΥΦΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. από ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΧΑΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
33ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης του κ. ΦΑΤΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
34ο
Διαγραφή προστίμου παράβασης της εταιρείας GOLD LEASE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
        ΙΣΙΣΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr