Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2018

11-01-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 1038 Ημ/νία Πρωτ.: 11/1/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης – Στοχοθεσίας της ΔΑΓ.Α.Μ.Ε. οικ. έτους 2019. κ. Μάρθα Κοράκη

Πρόεδρος ΔΑΓ.Α.Μ.Ε.

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 204/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ». κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

3ο Συμπληρωματική κατανομή ποσού 18.382,38 € στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου μας. κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

4ο Διατήρηση ή μη κενωθεισών θέσεων περιπτέρου. Ίδρυση ή μη νέων θέσεων περιπτέρων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοί-κους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

6ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (372 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια τραπεζιού (πάγκου) εργασίας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

7ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια παλετοφόρου για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

8ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (694,40 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια όρθιας βιτρίνας συντήρησης (ψυγείο) για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

9ο Έγκριση δελτίων απογραφής έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

10ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

11ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

12ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

13ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 της κ. ΤΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

14ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 μη ηλεκτροδοτούμενο ακινήτου της κ. ΞΕΦΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

15ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

16ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και προστίμου Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου της κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

17ο Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος της κ. ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

18ο Διαγραφή και επιστροφή προστίμου Τ.Α.Π. του κ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr