Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

25-08-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 25.08.2017 
 Αριθ. Πρωτ. 29121
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Αυγούστου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 455/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 410/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
3ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 412/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
4ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 439/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
5ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 457/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
6ο
Έκφραση γνώμης επί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
7ο
Έγκριση της με αριθμό 456/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Παντοπωλείου & Συσσιτίου του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
8ο
Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στο πρόγραμμα LIFE που είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
9ο
Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
10ο
Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Ίδρυση και Συλλειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
11ο
Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
κ. Οικονόμου Ιωάννης
Τακτικό Μέλος Επιτροπής
 
12ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Ιθάκης 10-12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 52/2017).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
13ο
Εισήγηση κοπής δυο (2) δένδρων στην οδό Ανδριτσαίνης 71 & στην συμβολή των οδών Αιγοσθενών & Αλκυόνης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 53/2017).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
14ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αετοράχης 38 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 66/2017).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
15ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιωαννίνων 4-8 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 55/2017 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
16ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Τράλλεων 112, με την με αρ. 236/2001 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου και επέκταση της εν λόγω θέσης στάθμευσης κατά 60 εκατοστά του μέτρου (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 56/2017 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
17ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Αγ. Αναργύρων 47 και Στεφανοπούλου (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 57/2017 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
18ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 57 και Σολωμού (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 58/2017 απόφασης Ε.Ποι.Ζω).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
19ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κρητών Μακεδονομάχων 3 (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 59/2017 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
20ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Απειράνθου αρ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 60/2017 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
21ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κύκνων αρ. 36 (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 61/2017 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
22ο
Χορήγηση ή μη άδειας απαγόρευσης της στάθμευσης μπροστά στην είσοδο του ακινήτου στην οδό Ήβης 36 (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 62/2017 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
23ο
Χορήγηση ή μη θέσης φορτοεκφόρτωσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη 15-17 (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 63/2017 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
24ο
Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Μ. Μπότσαρη 4 (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 64/2017 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
25ο
Χορήγηση ή μη άδειας για τοποθέτηση εμποδίου (αλυσίδας) για φορτοεκφόρτωση για το κατάστημά επί της οδού Λ.Βεϊκου 31 (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 65/2017 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
26ο
Διαγραφή βεβαιωμένου ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 26086/20-07-2017 αίτηση της ΚΑΡΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
27ο
Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17935/22-05-2017 αίτηση του ΣΑΤΣΑΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ που αφορά την ΜΠΑΡΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
28ο
Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 21957/19-06-2017 αίτηση του ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που αφορά την ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
29ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23076/28-06-2017 αίτηση της κ. ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
30ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, του κ. ΣΙΓΑΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, επί της οδού Χ. Λαδά 12.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
31ο
Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων του κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας AUTOHELLAS ΑΤΕΕ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.)
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr