Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

26-07-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 21758 Ημ/νία Πρωτ.: 26/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

     
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1o Έκφραση γνώμης επί της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2019.

 

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου –

Βασίλης Παπαδιονυσίου

     
2ο Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης για την κήρυξη έκπτωτου του κ. Νάστου Α. Ευάγγελου (Πρατήριο Υγρών Καυσίμων – Διανομή Πετρελαίου) από την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
3ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων τε-τρακοσίων ευρώ (2.400,00 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                                         Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                       ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr