Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 5 Απριλίου

01-04-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι, 01-04-2016
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 10136
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 430383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 05η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2013.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
                                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ
                                                                                
                       ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                         Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 01-04-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ.: 10138
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 05η Απριλίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 93/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
3ο
Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2016.
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
4ο
Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Ι.Δ. – Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων του Δήμου Γαλατσίου, έτους 2015.
κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας
Πρόεδρος ΔΑΓ Α.Μ.Ε.
 
5ο
Λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραχώρησης του «Άλσους Βεΐκου» στο Δήμο Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
6ο
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της διαχείρισης του «Άλσους Βεΐκου» από τον Δήμο Γαλατσίου προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου  «Β.ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
7ο
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
8ο
Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
9ο
Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Λ. Βεΐκου 48.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
10ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 100/2016εισήγησης – απόφασηςτης Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
11ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 118/2016 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την «Επιβολή δυνητικού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
12ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 39/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορθή επανάληψη αυτής για τη διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
13ο
Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επι-τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων εκτάκτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
14ο
Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επι-τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων εκτάκτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
15ο
Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών και ορισμός μελών αυτής.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
16ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας διαφόρων υλικών για τις ανάγκες τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
17ο
Τροποποίηση της αριθμ. 13/2016 απόφασης των παρ. 4 & 10 του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον τίτλο που αφορά τις Επιτροπές: α) Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Παραλαβής) για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου του Π.Δ. 28/80, β) Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Προμηθειών ως προς τα ανταλλακτικά οχημάτων μηχανημάτων, ελαστικών και ελαιολιπαντικών βάσει του Π.Δ. 28/80 έτους 2016.
κ. Παναγιώτης Δαβίλλας
Αντιδήμαρχος
 
18ο
Έγκριση διενέργειας τιμητικής εκδήλωσης για το Μανώλη Γλέζο και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6433.0001.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
19ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6315/29-02-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
20ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4276/09-03-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
21ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 2% και 0,5% βάσει του αρ. 48 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6364/29-02-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
22ο
Αίτημα για διαγραφή χρεών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5807/23-02-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
23ο
Αίτημα για διαγραφή χρεών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5809/23-02-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
24ο
Διαγραφή ποσού λόγω εξόφλησης του κ. Ζώη Παναγιώτη.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
25ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr