Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 26 Φεβρουαρίου 2019

22-02-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 5500 Ημ/νία Πρωτ.: 22/2/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 36/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση Α’ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  Οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 37/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Σύσταση δυο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ για απασχολούμενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την άσκηση ένδικου μέσου (έφεσης) και παράστασης κατά της υπ’ αριθ. Α979/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη δικάσιμο της 21.03.2019 σε ασκηθείσα έφεση (Αρ. 1282018 Πιν. 20) του Δήμου Πηνειού κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
7ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για να προβεί στις απαραίτητες ένδικες ενέργειες σχετικά με την αποξήλωση δυο κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
8ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

     
9ο α) Καθορισμός του χρόνου και του τόπου δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων που θα παραχωρηθούν σε ΑΜΕΑ / Πολύτεκνους / Πολεμιστές Κύπρου – χωρίς Δημοπρασία, β) Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για προς παραχώρηση θέση περιπτέρου των κατηγοριών ΑΜΕΑ / Πολύτεκνους  / Πολεμιστές Κύπρου, καθώς και του χρονικού διαστήματος παραχώρησης των θέσεων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
10ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
11ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
12ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
13ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 24/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό των κωδικών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
14ο Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου για το οικονομικό έτος 2019. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
15ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού δυο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 
16ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 517/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
17ο Έγκριση εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 200,00 € (διακόσια ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2019. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
18ο Δημιουργία Τοπικού Κέντρου Εγγραφής Νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών στο Δήμο Γαλατσίου. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
19ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.150,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 «Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή Τοπικών Εορτών» οικ. έτους 2019 για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
20ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6431.0001 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του έργου του Δήμου» για δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
21ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
22ο Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Ανάπλαση Δημόσιας Δασικής έκτασης στη θέση ΛΑΤΟ στο Δήμο Γαλατσίου και ορισμός εκπροσώπων:

·         Για την Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών (άρθρο 5) και τους αναπληρωτές τους.

·         Για την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης (άρθρο 6) και τους αναπληρωτές τους.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
23ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 26 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
24ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Μέσσης 21 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 12/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
25ο Εισήγηση κοπής δυο (2) δένδρων στην οδό Σωκράτους & Λέσβου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 13/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
26ο Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων στην οδό Ανταίου 54 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 14/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
27ο Εισήγηση κοπής δυο (2) δένδρων στην οδό Αθ. Διάκου 2-4 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
28ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στο παρτέρι που βρίσκεται στις σκάλες του ναού της Αγ. Γλυκερίας (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 16/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
29ο Καθορισμός στάσεων και τοποθέτηση οριοδεικτών για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 «Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (κυκλική)» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 5/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
30ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αριθ. 80 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
31ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κερκύρας μπροστά στον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Μαραθώνος & Αχιλλέως (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
32ο Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Ορφέως αριθ. 43 – 45 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 8/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
33ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Λ. Κατσώνη αριθ. 2 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
34ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Μυκόνου αριθ. 13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 10/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
35ο Έγκριση δημιουργίας νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την χρήσης της Παγίας Προκαταβολής του Δήμου Γαλατσίου. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
36ο Παράταση εγγυητικής επιστολής ΔΕΠΑ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

δημοτικό συμβούλιο, Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr