Πρόσκληση Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης για την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 3441 Ημ/νία Πρωτ.: 7/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του

Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018., σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  11η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σε συνεδρίαση, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1.  

Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης  εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», οικ. έτους 2019.

2. α)‘Έγκριση   συνεργασίας των ΚΑΠΗ με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ.) Πάνος Μυλωνάς.’’ και β) εξειδίκευση πίστωσης.
3. Έγκριση   συνεργασίας των ΚΑΠΗ με το Ιδιωτικό Κέντρο Ακοής AKOUSTICA MEDICA, στα πλαίσια της Διεθνούς Εκστρατείας για καλύτερη ακοή.
4. Έγκριση   για την  δωρεάν συμμετοχή προσωπικού του τμήματος Κ.Α.Π.Η. σε ημερίδα που οργανώνουν τα Κ.Α.Π.Η. Χαλανδρίου με θέμα: «40 ΧΡΟΝΙΑ Κ.Α.Π.Η.  ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ- ΑΥΡΙΟ».
5. Έγκριση  αιτήματος σπουδάστριας του  δημοσίου   ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για πρακτική άσκηση  σε Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του  Δήμου Γαλατσίου.
6. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2019-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
7. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 72/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πληρωμή μισθοδοσίας των δύο (2) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που απασχολούνται στο πρόγραμμα  «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ »

                                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr