Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, «δια ζώσης» για την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

09-09-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Αρ. Πρωτ.: 1966 Ημ/νία Πρωτ.: 9/9/2022 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 13η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης»,   σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  (σχετικό έγγραφο 46731/13-7-2022 Υ.Π.Ε.Σ.) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022.
2ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Ιουλίου 2022).
3ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Αυγούστου  2022).
4ο Α) Έγκριση συμμετοχής της Χορωδίας του ΝΠΔΔ στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Αγρινίου που θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 & 9 Οκτωβρίου 2022 στο Αγρίνιο και Β) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του  υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥ συνολικού ποσού 1.000,00 € για καταβολή εξόδων συμμετοχής, διανυκτέρευσης κλπ., σε βάρος του Κ.Α. 10-6423.0002 με τίτλο «Μεταφορά χορωδίας, θεατρικής ομάδας κλπ. (οδοιπορικά και έξοδα διαμονής και κίνησης)».
5ο Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για την μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020 (τ. Α΄107).
6ο Έγκριση ή μη παραχώρησης του γηπέδου ποδοσφαίρου Άλσους Βεϊκου (11άρι)  στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων.
7ο Έγκριση ή μη παραχώρησης του Κλειστού Γυμναστηρίου, Γηπέδων τένις και Ποδοσφαίρου στο Άλσος Βεϊκου στην ιδιωτική Σχολή Μωραϊτη και καθορισμός ετήσιου αντιτίμου.
8ο Έγκριση παραχώρησης διαδρομών στο Κολυμβητήριο του Άλσους  Βεϊκου στον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Μεταμόρφωσης «ΔΕΛΦΙΝΙΑ».
9ο Έγκριση ή μη παραχώρησης του Θεάτρου Άλσους Βεϊκου στην Πρεσβεία της Γεωργίας.
10ο Παράταση χρόνου της υπ’ αριθ. 1131/18-5-2022 σύμβασης για τη σύνταξη ειδικού κειμένου για την πρόταση τροποποίησης της διαχειριστικής μελέτης του Κλειστού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης του Άλσους Βεϊκου με τον Ιωάννη Κοντέα.
11ο Ορισμός οργάνου για την διάθεση των πολιτιστικών και αθλητικών χώρων του Ν.Π. βάσει του Κανονισμού λειτουργίας του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr