Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» για τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

23-07-2021 Προσκλήσεις Αρ. Πρωτ.: 878 Ημ/νία Πρωτ.: 22/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 26η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο Χορήγηση παράταση συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ».
2ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Απριλίου  2021).
3ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Μαϊου 2021).
4ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Ιουνίου 2021).
5ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
6ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου στις 22 Αυγούστου 2021.
7ο Εξειδίκευση πιστώσεων οι οποίες αφορούν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στις 22 Αυγούστου 2021 σε βάρος του Κ.Α. 10-6471.0001 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων» οικ. Έτους 2021.
8ο Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στο Άλσος Βεϊκου στο αθλητικό σωματείο «ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ ΚΛΑΜΠ».

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Πρόσκληση Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr