Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού «Βασίλης Παπαδιονυσίου»

05-06-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 811 Ημ/νία Πρωτ.: 5/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 9η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020.
2ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Μαρτίου  2020).
3ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2020 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
4ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Απριλίου 2020).
5ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Μαϊου 2020).
6ο Αποδοχή ή μη αιτήματος της Σχολής Μωραϊτη για μείωση αντιτίμου (χρονική περίοδος Μαρτίου – Ιουνίου 2020).
7ο Παράταση χρόνου σύμβασης από 20/6/2020 έως 19/2/2021 για την συντήρηση του πρασίνου στο Άλσος Βεϊκου με τον Γεννάτο Θεοφάνη σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 2197/20-8-2019 σύμβασης και το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016».
8ο Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ Δαπανών 10-6654  με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού».
9ο Παραχώρηση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ Άλσους Βεϊκου στην Α.Ε.Σ. Αθλητική Ένωση Γαλατσίου.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού οργανισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr