Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13-10-2009

09-10-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τ….    Δημοτικ…..   Σύμβουλο

…………………………………………………………………

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Οκτωβρίου  2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 75/τ.98 (Ζαϊρα).

 

 

 

 

 

2ο

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας οικ. έτους 2009.

 

 

 

 

 

3ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας οικ. έτους 2009.

 

 

 

 

 

4ο

 

Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα του Ο.Τ. 75/τ.98 (Ζαϊρα).

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης.

 

 

 

 

 

6ο

 

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου Γαλατσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού για το έτος 2009.

 

 

 

 

 

7ο

 

Κατανομή ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το Ν. 3250/2004 και Ν. 3536/2007.

 

 

 

 

 

8ο

 

Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) εργατών Γενικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

 

 

 

 

 

   9ο

 

Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2009.

 

 

 

 

 

  10ο

 

Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η.» Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2008.

 

 

 

 

 

 11ο

 

Καθορισμός τελών καθαριότητας των χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για το οικον. έτος 2010.

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση αγοράς δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων 12 κυβ. (1 μύλος και 1 πρέσσα) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαλατσίου.

 

\

 

 

 

  13ο

 

Αποδοχή της με αρ. GRH063400 εγγυητικής επιστολής της εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

 

 

 

 

 

 14ο

 

 Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό και Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

  15ο

 

Έγκριση της άδειας ερευνητικών τομών – δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για το έργο: «Τ Α – 334/07 Γεωλογικές έρευνες και μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας».

 

 

 

 

 

  16ο

 

Έγκριση μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών».

 

 

 

 

 

 17ο

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή τμημάτων αγωγών όμβριων».

 

 

 

 

 

  18ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση οδού Μυκόνου (μεταξύ Δρυόπιδος – Λ. Κόκκου)».

 

 

 

 

 

  19ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νησίδων αποτμήσεων».

 

 

 

 

 

 20ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών πλατείας Χατζησπύρου και πλατείας Γιγάντων».

 

 

 

 

 

 21ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδού Γιασεμιών».

 

 

 

 

 

22ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αθλητικά έργα στο Άλσος Βεϊκου Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

  23ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε πεζοδρόμια του Δήμου Γαλατσίου. (Συνεδρίαση Επιτροπής 2-09-09).

 

 

 

 

 

24ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε πεζοδρόμια του Δήμου Γαλατσίου. (Συνεδρίαση Επιτροπής 6-10-09).

 

 

 

 

 

  25ο

 

Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Σωκράτους αρ. 2.

 

 

 

 

 

  26ο

 

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Άλτεως αρ. 6.

 

 

 

 

 

27ο

 

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 8.

 

 

 

 

 

  28ο

 

Επανεξέταση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της Ιθώμης αρ. 3.

 

 

 

 

 

29ο

 

Καταμέτρηση και εκτίμηση εμπορικής αξίας πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

30ο

 

Έγκριση εκδήλωσης του Δήμου Γαλατσίου με θέμα: Φυσική καλλιέργεια «Παίζουμε με σβώλους πρασινίζουμε τη γη» και κάλυψη δαπανών.

 

 

 

 

 

 31ο

 

Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη δαπανών της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2009.

 

 

 

 

 

   32ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μαρούλη Ιωάννη του Γεωργίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων ετών 2007 – 2008 – 2009 για ακίνητο επί των οδών Ακτημόνων 57 & Φιλοθέης.

 

 

 

 

 

 33ο

 

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Φλουτσάκου Βασιλικής του Φραγκούλη από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για ακίνητο επί της οδού Ερν. Κουρτίου αρ. 15Β.

 

 

 

 

 

 34ο

 

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Φλουτσάκου Βασιλικής του Φραγκούλη από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για ακίνητο επί της οδού Ερν. Κουρτίου αρ. 8.

 

 

 

 

 

35ο

 

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Κύμπελσπμεκ Κρυσταλλίας του Σπυρίδωνα από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για ακίνητο επί της οδού Σούδας αρ. 2.

 

 

 

 

 

36ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Νικολακόπουλου Αναστασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για ακίνητο επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 25.

 

 

 

 

 

37ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αλογάρη Κων/νου  από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ..

 

 

 

 

 

38ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού 49,05 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Καρανικολάου Γεώργιο για ΤΑΠ, Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο για το ακίνητο επί της οδού Στεφανοπούλου αρ. 2.

 

 

 

 

 

   39ο

 

Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

 

 

 

 

 

40ο  

 

Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου μας σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας στις 6 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 10:00 έως 14:00.

 

 

 

 

 

41ο

 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κ. Μακροδημήτρη – Μπιλιώνα Ευαγγελίας κατοίκου του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                   

                                                                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Η. ΜΠΟΥΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr