Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 3-11-2009

30-10-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Π Ρ Ο Σ

Τ….    Δημοτικ…..   Σύμβουλο

…………………………………………………………………

Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 3η  Νοεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 για την παρουσίαση, συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας οικον. έτους 2009.

 

 

 

 

 

2ο

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας οικ. έτους 2009.

 

 

 

 

 

3ο

 

Καθορισμός συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικον. έτους 2010.

 

 

 

 

 

4ο

 

Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2010.

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση πρόσληψης τριών (3) οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, σύμφωνα με το άρθρ.21 του Ν.2190/94.

 

 

 

 

 

6ο

 

Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) εργατών Γενικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

 

 

 

 

 

7ο

 

Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης (Κόμβος Λεωφ. Βεΐκου – Χρ. Λαδά)

 

 

 

 

 

8ο

 

Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

9ο

 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21345 απόφ. του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 399/Β/9-4-2001) που αφορά τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

   10ο

 

Έκφραση γνώμης επί της Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου» οικον. έτους 2009.

 

 

 

 

 

  11ο

 

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.  «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου» οικον. έτους 2000.

 

 

 

 

 

 12ο

 

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.  «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου» οικον. έτους 2001.

 

 

 

 

 

13ο

 

Αποδοχή έγκρισης ένταξης στο Μέτρο 2.5 της πρόσκλησης 193 του επιχειρησιακού προγράμματος, Κοινωνία της πληροφορίας με τίτλο: «Κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου Γαλατσίου με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του».

 

 

 

 

 

  14ο

 

Έγκριση της 142/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΓ που αφορά στην επιστροφή του αυτοκινήτου στο Δήμο Γαλατσίου για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

 

 

 

 

 

 15ο

 

Κατανομή Επιχορήγησης 3ης δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2009 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

  16ο

 

Κατανομή πιστώσεων για την επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Γαλατσίου από επιχορήγηση ΣΑΤΑ.

 

 

 

 

 

  17ο

 

Έγκριση και παραλαβή Α, Β και Γ φάσεων του έργου «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό και Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

 18ο

 

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης της οδού Ιέρακος, μεταξύ των οδών Κλεάρχου και Κενταύρου του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

  19ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή μονώσεων σε Σχολεία του Δήμου».

 

 

 

 

 

20ο

 

Έγκριση Πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων

 

 

 

 

 

  21ο

 

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Ζερβού Μαρίας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για ακίνητο επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 67-69.

 

 

 

 

 

 22ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μαστρογιαννόπουλου Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για ακίνητο επί της οδού Χρυσανθέμων αριθμ. 24.

 

 

 

 

 

 23ο

 

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Κοκκινιά Κυριακής από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο επί της Λ. Βεϊκου αρ. 48.

 

 

 

 

 

24ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Κωστελλέτου Αλέξανδρου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο επί της οδού Ήρας αρ. 7.

 

 

 

 

 

 25ο

 

Έγκριση διενέργειας ταφής της Φράγκου Μαρίας Δημότη του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

26ο

 

Ίδρυση και λειτουργία δανειστικής παιγνιοθήκης για άτομα με ειδικές ανάγκες του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                           

 

                                                                          

                                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Η. ΜΠΟΥΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr