Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

20-01-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   Γαλάτσι, 20-01-2017                         
Αριθ. Πρωτ.: 1893

            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 26η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέ-ντρο Κοινότητας στο Δήμο Γαλατσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002159 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Αύξηση ωρών εργασίας της Λιάνη Μαριάννας, υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ¨Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα με τίτλο Μελέτη Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Γαλατσίου»
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
5ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
6ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
7ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192,194 και 201 του Δ.Κ.Κ. για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων από το Δήμο.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
8ο
Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Μέλους στη σύνθεση της Επιτροπής Πεπαλαιωμένου Υλικού.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
9ο
Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Μέλους στη σύνθεση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ).
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
10ο
Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Λ. Βεΐκου 48.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Ιωάννου Φωκά 91.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 7.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Παλπακάκη Αρετής από τη Λ. Γαλατσίου 109 σε νέα θέση επί της Λ. Βεΐκου πλησίον πεζογέφυρας (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 119/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Τακτικό Μέλος Επιτροπής
 
 
 
 
15ο
Περί αποδοχής εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που εμφανίζει ο Δήμος Γαλατσίου κατά της 30-04-2016 μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων βάσει του άρθρου Π.Δ. 116/2004 και ορισμός επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Διάθεση πίστωσης τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00 €) για την εκδήλωση του γραφείου ισότητας σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Διάθεση πίστωσης επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (762,60 €) για τον εορτασμό των Θεοφανείων σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας (σχεδίαση – δημιουργικό και εκτύπωση) ενημερωτικού φυλλαδίου για τις ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6615.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκατό σαράντα ευρώ (140,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από υπαλλήλους του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 2017 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Έγκριση διοργάνωσης κύκλου διαλέξεων σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΓΝΝΘΑ ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ’, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ενδεικτικού ποσού 450,00 € προϋπολογι-σμού του 2017.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Ανάκληση της 369/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, τρόπος εκτέλεσης και διενέργειας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ(ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
24ο
Λήψη απόφασης έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, τρόπος εκτέλεσης και διενέργειας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
25ο
Έγκριση αλλαγής χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
26ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
27ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της καμπίνας ΟΤΕ (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 120/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
28ο
Αλλαγή αναπηρικών πινακίδων στάθμευσης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 121/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
29ο
Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αιτωλικού 29 και Καλαμών 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 122/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
30ο
Χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Διογένους 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 123/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
31ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Πηγής αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 124/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
32ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί των οδών Καλαμών 44 και Φανερωμένης 42 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 125/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
33ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 62 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 126/2016).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
34ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αθηναίων 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 127/2016).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
35ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 26 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 128/2016).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
36ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39680/28-12-2016 αίτηση της κ. ΣΙΑΡΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ που αφορά τον κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟ ΜΗΝΑ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
37ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38219/16-12-2016 αίτηση της κ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
38ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38193/16-12-2016 αίτηση της κ. ΤΣΙΜΠΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
39ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37206/09-12-2016 αίτηση της κ. ΚΕΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗΣ για τον κ. ΚΕΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
40ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38697/21-12-2016 αίτηση της κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
41ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 409/05-01-2017 αίτηση της κ. ΣΚΟΥΤΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
42ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39978/29-12-2016 αίτηση της κ. ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
43ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37859/14-12-2016 αίτηση του κ. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
44ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37266/12-12-2016 αίτηση της κ. ΧΟΥΣΑΚΟΥ ΑΝΝΑΣ για τον κ. ΧΟΥΣΑΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
45ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 739/7-1-2017 αίτηση του κ. ΓΟΥΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για τον κ. ΓΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
46ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37875/14-12-2016 αίτηση του κ. ΜΗΛΕΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
47ο
Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39869/29-12-2016 αίτηση του κ. ΒΕΡΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.  
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
48ο
Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37885/14-12-2016 αίτηση του κ. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΚΤΩΡΑ.  
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
49ο
Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38401/19-12-2016 αίτηση της κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.  
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
50ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΚΛΗΣΗ έ-τους 2005 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38501/20-12-2016 αίτηση του κ. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
51ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΚΛΗΣΗ έ-τους 2005 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38602/21-12-2016 αίτηση του κ. ΡΙΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
52ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από 0,50% για τα έτη 2015 και 2016 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 180/03-01-2017 αίτηση της ΡΟΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
53ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. ΤΡΙΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, επί της οδού Ορφέως 7.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
54ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΖΩΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, από βεβαιωτι-κούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
55ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
 
                                                                                      
     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
       ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr