Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μεγ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019

19-04-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 12635 Ημ/νία Πρωτ.: 19/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

       
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 
       
1o 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογι-σμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 72/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 2/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής» που αφορά το Πρόγραμμα Δράσης 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
4ο Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       
5ο Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2019. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 
       
6ο Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2018. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 
       
7ο Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2019. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 
       
8ο Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2019. κ. Ιωάννης Οικονόμου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 
       
9ο Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2019. κ. Ιωάννης Οικονόμου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 
       
10ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 13.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6434.0004 «Δαπάνες προετοιμασίας & διενέργειας εκλογών» για την προμήθεια εδεσμάτων / γευμάτων για τη σίτιση των Δικαστικών Αντιπροσώπων, Γραμματέων Εκλογικών Τμημάτων & μελών Εφορευτικών Επιτροπών κατά τη διενέργεια των Δημοτικών, Περιφερειακών & Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
11ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 22.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0004 «Δαπάνες προετοιμασίας & διενέργειας εκλογών». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
12ο Έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α’). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
13ο Καθορισμός θέσεων μαθητείας (ΕΠΑΛ & ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Γαλατσίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
14ο Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης ή μη του κ. Δημάρχου Γαλατσίου υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
15ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου και των κ.κ. Βασιλείου Φιλίππου κ.λ.π. (σύνολο 17). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
16ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στην Ομορφοκκλησιά στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγ. Γεωργίου και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900€) πλέον Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 00.6442.0001 του οικονομικού έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
17ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.500,00 € από τον Κ.Α. 00.6431.0002 «Έξοδα προβολής και δημοσιότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Ε. LIFE». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
18ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6431.0001 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του έργου του Δήμου» για δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
19ο Έγκριση διεξαγωγής Ποδηλατικού Αγώνα Γαλατσίου (Galatsi Cycling Race) και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.340,00 € από τον Κ.Α. 10.6472.0001 «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων» για τη διοργάνωσή του. κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 
       
20ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έκτακτων εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου που διενεργούνται βάσει της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/20.03.1975. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       
21ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών περίθαλψης περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       
22ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού (επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού). κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       
23ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       
24ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοί-κους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριών χι-λιάδων είκοσι ευρώ (3.020 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 
       
25ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εκατό πενήντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (150,04) σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0005 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» οικονομικού έτους 2019 για την προμήθεια ηλεκτρικής ραπτομηχανής χειρός στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης του «εργαστηρίου κοπτικής – ραπτικής». κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 
       
26ο Έγκριση εκτύπωσης φυλλαδίων για καμπάνια ενημέρωσης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 682,00 € (εξακοσίων ογδόντα δυο ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 οικονομικού έτους 2019. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 
       
27ο Έγκριση εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν δέκα έξι ευρώ (1.116,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2019. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 
       
28ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
29ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεϊκου εκατέρωθεν από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεϊκου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
30ο Έγκριση 3ου Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 13/τ. 97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
31ο Έγκριση Τελικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», αριθμός μελέτης 24/2010. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
32ο Έγκριση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου (εργολαβία 2017)». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
33ο Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
34ο Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση Πρασίνου» με αριθ. μελ. 9/2018. κ. Γεώργιος Αμοργιανός

Εντεταλμένος Σύμβουλος

 
       
35ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Τοπικών Οδών Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
36ο Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 13/τ.97 Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
37ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο αθλητικό κέντρο Δήμου Γαλατσίου Άλσους Βεϊκου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
38ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πυθίας αριθ. 14 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
39ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παραδεισίων αριθ. 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 32/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
40ο Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εκάβης 49-53 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 33/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
41ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ιπποκράτους αριθ. 2 με την 175/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
42ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στην οδό Γερβίνου αριθ. 8 και Ιθάκης αριθ. 1 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 41/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
43ο Χορήγηση ή μη άδειας σήμανσης ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Ήβης αριθ. 32 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 42/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
44ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 66 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 43/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
45ο Χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης για το κατάστημα επί της οδού Νυμφών αριθ. 11-13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 44/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
46ο Χορήγηση ή άδειας αποξήλωσης των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Γλυκερίας αριθ. 50 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 45/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
47ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων για την είσοδο –έξοδο στην οδό Μ. Αλεξάνδρου αριθ. 8 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 46/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
48ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου της οδού Κουμουνδούρου αριθ. 25 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 47/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
49ο Χορήγηση ή άδειας αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 21 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 48/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
50ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Εκάβης 75 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 49/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
51ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Δρυάδων 10 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 50/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
       
52ο Έγκριση δημιουργίας νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος για το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου», σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/21.01.2019 τεύχος Β΄) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       
53ο Έγκριση δημιουργίας νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης», σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/21.01.2019 τεύχος Β΄) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       
54ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 10515/03-04-2019 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Στέγη του Εφήβου» για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       
55ο Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ από τη ΔΕΗ μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
       

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr