Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 2 Απριλίου

29-03-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 9571 Ημ/νία Πρωτ.: 29/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 2 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1o Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2018 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». κ. Ιωάννης Οικονόμου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

     
2o Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». κ. Ιωάννης Οικονόμου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

     
3o Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας πλατειών κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

     
4o Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
5o Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 5612/25-02-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
6o Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ενενήντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτών (99,20 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια μεταλλικής συρταριέρας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
7o Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια καθαριστή αέρα για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
8o Εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων οχτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών από λαμαρίνα για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
9o Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης – δράσης αλληλεγγύης «Εργαστήρι κατασκευής πασχαλινής λαμπάδας» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00 € (τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.15-6473.0002 «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», οικονομικού έτους 2019. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
10o Έγκριση εκδήλωσης – κοινωνικής δραστηριότητας «Παιχνίδια της γειτονιάς» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 600,00 € (εξακοσίων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.15-6473.0002 οικονομικού έτους 2019. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
11o Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
12o Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναγκαστικές συνδέσεις – Εργολαβία Α2». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
13o Παράταση με αναθεώρηση για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
14o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Λεωνιδίου & Χανίων (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 26/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
15o Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων στην οδό Χαλκιδικής 1 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 27/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
16o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Προφήτου Ηλία & Καρδίτσης (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 28/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
17o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη Λ. Βεϊκου 135-137 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
18o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ηπείρου 30 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 30/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
19o Έγκριση ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση κωδικών του λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής του Δήμου Γαλατσίου από τους διαχειριστές του. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
20o Διαγραφή Δημοτικών Τελών – Φόρων βάσει του Ν. 4604/26-3-2019  αρθρ. 103 σύμφωνα με την αίτηση της κ. ΒΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
21o Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/86-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την αίτηση της ΤΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
22o Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/86-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας που αφορά τον ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ ΑΝΔΡΕΑ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
23o Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ 2018 της εταιρείας ΑΦΟΙ Ν. ΑΝΔΡΗ Ο.Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
24o Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου της κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr