Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»

17-12-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 2098 Ημ/νία Πρωτ.: 13/12/2018 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 17η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1o Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2018 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Οκτωβρίου 2018).
2o Δωρεάν συμμετοχή σε αθλητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ν.Π. των Εθελοντών Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου».
3o Λήψη απόφασης περί της παύσης εκ μέρους του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» της χρήσης τμήματος του Άλσους Βεϊκου.
4o Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διάφορων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 219 παρ. 5.
5o Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

 

 

 

 

 

Η   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

 

 

Μαργαρίτα Μανδηλαρά

ΠΟΛΑΤ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr