Πρόσκληση Δ.Σ. 10-07-2008

18-09-2008 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Γαλάτσι 10-07-2008
Αριθ. Πρωτ. 22897
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλ.: 213.2055417
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ
Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο
Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Ιουλίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.» Γαλατσίου οικ. έτους 2008.
2 Παραλαβή του 4ου παραδοτέου και έγκριση των περιγραφόμενων σε αυτό Ειδικών Προγραμμάτων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Γαλατσίου, στο πλαίσιο των αρχών του HABITAT AGENDA.
3 Ανάθεση στην Π.Ε.Τ.Α (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ) του έργου: «Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου με στόχο την διακρίβωση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Γαλατσίου» ώστε να υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις του Π.Ε.Π. Αττικής και άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων περιόδου 2007-2013.
4 Ορισμός ομάδας έργου, επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου με στόχο τη διακρίβωση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Γαλατσίου, ώστε να υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις του Π.Ε.Π. Αττικής και άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων
5 Συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στην πρόσκληση 185 στο πλαίσιο του μέτρου 5.1 του Ε.Π. (Κοινωνία της πληροφορίας).
6 Έγκριση απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση οδού Καραϊσκάκη»
7 Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης οδών Δήμου Γαλατσίου».
8

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων» ΕΡΓ. Σ.2 και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.

9 Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών χαρών στο Άλσος Βεϊκου».
10 Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας Λ. Γαλατσίου».
11 Έγκριση πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων.
12 Συντήρηση γηπέδων στα Δημοτικά σχολεία των οδών Ορφανίδου & Ελ. Βενιζέλου.
13 Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Καραθόδωρο Θεόδωρο του Αλεξάνδρου από παράβαση ΚΟΚ.
14 Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών διαδικασιών μεταγραφής κλπ. Ακινήτων του Δήμου μας και δήλωσης όλων των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
15 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στην κ. Σαλωμίδη Πολυξένη κατοίκου του Δήμου μας.             .
16 Ψήφιση πίστωσης για έξοδα ταφής του άπορου δημότη μας  Κοτσώνη Σταύρου.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr