Πρόσκληση Δ.Σ. 19-06-2008

18-09-2008 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Γαλάτσι 19-06-2008
Αριθ. Πρωτ. 20456
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλ.: 213.2055417
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ
Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο
Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26η Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας οικ. έτους 2008.
2 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας οικ. έτους 2008.
3 Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας οικον. έτους 2008.
4 Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» του Δήμου μας οικον. έτους 2008.
5 Πλήρωση με επιλογή μιάς (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου, με πάγια αντιμισθία.
6 Τροποποίηση της 389/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τις άδειες άσκησης επαγγέλματος, υπαλλήλων, κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών.
7 Kαταβολή αναδρομικών εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης για το οικ. έτος 2007.
8 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων» ΕΡΓ. Σ.2 και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
9 Κατανομή 2ης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2008.
10 Κατανομή 1ης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης για αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων έτους 2008.
11 Διαγραφή και καταστροφή άχρηστου υλικού του 6ου ΣΕΚ της 10ης Σχολικής Επιτροπής.
12 Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 173/08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στη συμβολή των οδών Αγ. Ειρήνης και Αγ. Σπυρίδωνος.
13 Εκδίκαση της με αριθμό πρωτοκόλλου 18731/6-6-08 ένστασης του αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας Λ. Γαλατσίου» επί των διορθώσεων της 1ης και 2ης αναλυτικής επιμέτρησης που επιστράφηκαν με το με αρ. πρωτ. 18369/4-06-08 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας.
14 Έγκριση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αμαλιάδος».
15 Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης.          .
16 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων» Εργ. Δ.96.
17 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών οδών» Εργ. 2005.
18 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Λ. Βεϊκου».
19 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Σπυρίδωνος – Ναρκίσσου».
20 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων» Εργ. Δ. 97.
21 Έγκριση αποξήλωσης ζαρντινιέρας και μεταλλικών εμποδίων και επανατοποθέτησή τους.
22 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης νέου εναέριου υποσταθμού διανομής σε πεζοδρόμια του Δήμου Γαλατσίου.
23 Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ιθάκης αρ. 22-24.
24 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε πεζοδρόμια του Δήμου Γαλατσίου.
25 Επανεξέταση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μαραθώνος αρ. 5.
26 Επανεξέταση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κισσάμου αρ. 2.
27 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 59.
28 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ήρας αρ. 54 και Ολυμπίας αρ. 23.
29 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αετοράχης αρ. 6-8.
30 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λεωνιδίου αρ. 23.
31 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λεοντίου αρ. 24.
32 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 76.
33 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Απειράνθου αρ. 3.
34 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αλκυόνης αρ. 10.
35 Επιστροφή ποσού 300.00 € στη RABADZHIYSKA ANTOANETA του MIKLΟVA ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για παράβολο ανανέωσης άδειας διαμονής.
36 Επιστροφή ποσού 300,00 € στη ANGELOVA VELA του PETROVA ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για παράβολο  ανανέωσης άδειας διαμονής.
37 Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο έτους 2008.
38 Διαγραφή χρεών των κ.κ. Αργυρού Σταύρου, Αργυρού Ιωάννη, Αργυρού Αλεξάνδρας και Αργυρού Διονυσίου από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για οικόπεδο επί της οδού Ξάνθης αρ. 24.
39 Διαγραφή χρεών της κ. Κοφινά Ελένης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για οικόπεδο επί της οδού Σολωμού αρ. 20.
40 Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Χατζή Παύλο του Γεωργίου για το ακίνητο επί της οδού Διδύμων αρ. 2.
41 Επιστροφή χρηματικού ποσού 229,00 € στην κ. Σλούτα Σταυρούλα που αφορά μία θέση στην Α΄ζώνη η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε στις 12 & 13 Μαϊου 2008 εορτή Αγ. Γλυκερίας.
42 Έγκριση για χορήγηση λειτουργίας καταστήματος υπηρεσιών διαδικτύου.
43 Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Κοτσαμπάσογλου Ευγενίας από τη θέση επί της οδού Λ. Γαλατσίου 88 και Καραολή Δημητρίου σε νέα θέση.
44 Αποδοχή χρηματικού ποσού 28.620,00 € από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (1η κατανομή ΣΑΕ 455 έτους 2008).

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr