Πρόσκληση Δ.Σ. 21-05-2008

18-09-2008 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Γαλάτσι 21-05-2008
Αριθ. Πρωτ. 16116
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλ.: 213.2055417
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ
Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο
Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Μαϊου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ονομασία κεντρικής πλατείας του Γαλατσίου σε «πλατεία Νικηφόρου Μανδηλαρά».
2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας οικ. έτους 2008.
3 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας οικ. έτους 2008.
4 Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας αγορά οικοπεδικής έκτασης επί των οδών Ελ. Βενιζέλου – Ύδρας – Απειράνθου και Λυκούργου.
5 Έγκριση πρόσληψης 17 εργατών πυροπροστασίας για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
6 Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού για τη κάλυψη εκτάκτων αναγκών έργων αυτεπιστασίας.
7 Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, υπηρεσιών του Δήμου μας, για το έτος 2008.
8 Διοργάνωση ημερίδας για τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
9 Διαγραφή χρηματικών διαφορών από λογαριασμό Ταμείου Γενικής Λογιστικής για το έτος 2004.
10 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες οδούς του Δήμου» και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
11 Άρση και επανεπιβολή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 197/τ.98.
12 Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7-9-1999 στην ασβεστοκάμινο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 51/τ.98 του Δήμου Γαλατσίου».
13 Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας Λ. Γαλατσίου».
14 Ανάδειξη δεύτερου σε σειρά πλειοδότη για την ανακύκλωση παλιών πλαστικών κάδων απορριμμάτων.
15 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής κοπής δένδρων.
16 Αντικατάσταση τακτικών μελών της 12ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας.
17 Επιστροφή ποσού 300.00 € στη BOZAROVA VALENTINA του NIKOLΟVA ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για παράβολο ανανέωσης άδειας διαμονής.
18 Επιστροφή ποσού 300,00 € στη MONCHINA NIKOLINA του MILKOV ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για παράβολο  ανανέωσης άδειας διαμονής.
19 Έγκριση συνδρομής για την συμμετοχή του Δήμου μας στο Εθνικό δίκτυο Δήμων προαγωγής υγείας.
20 Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Το στίγμα της ψυχικής νόσου».
21 Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο μας.
22 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κ. Σιώτη Νικολάου κατοίκου του Δήμου μας.
23 Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια και χορήγηση ειδών διατροφής σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου.
24 Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Γαλατσίου.
25 Απόδοση λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε. 439/17-3-2008 για την συμμετοχή των Δ/ντριών του Δήμου μας σε σεμινάριο στην Αράχωβα στις 21-22/3/2008.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr